TAEKWONDIX, Wrocław 53-325, ul. Hallera 81
071 361 87 35 / 601 05 88 07
taekwondix.office@gmail.com
|

SEMINARIUM TAEKWONDIX

DSC06027

o

Przełamując bariery – Seminarium Taekwondix we Wrocławiu

czytasz news numer 418
data publikacji:   24.02.2015

Czy jako in­struk­to­rzy za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak można na tre­nin­gu wy­ko­rzy­stać kal­ku­la­tor? Co zro­bić, żeby Wasi mło­dzi adep­ci nie tra­cąc mo­ty­wa­cji, bar­dzo do­brze prze­pra­co­wa­li tre­ning, wy­szli z zajęć szczę­śli­wi i jesz­cze wszyst­kim do­oko­ła opo­wia­da­li, jak wspa­nia­le spę­dzi­li czas?

Je­że­li chcie­li­by­ście, żeby bolał was brzuch ze śmie­chu, całe ciało ze zmę­cze­nia, a jed­no­cze­śnie chcie­li­by­ście zna­leźć spo­sób na zwięk­sze­nie mo­ty­wa­cji u wa­szych pod­opiecz­nych oraz uatrak­cyj­nie­nie zajęć Ta­ekwon-Do, które pro­wa­dzi­cie na co dzień w klu­bach, po­win­ni­ście sta­now­czo wziąć udział w se­mi­na­rium o grach i za­ba­wach, or­ga­ni­zo­wa­ne przez spe­cja­li­stę w tej dzie­dzi­nie – pana An­drze­ja Undro, IV Dan – pre­ze­sa i głów­ne­go szko­le­niow­ca w Spor­to­wym Klu­bie Wro­cław­ska Aka­de­mia Ta­ekwon-Do.

W dniach 20-21 lu­te­go 2015 r. w Cen­trum Tre­nin­go­wym „Spar­tan” przy ul. Hal­le­ra we Wro­cła­wiu pan An­drzej Undro po­pro­wa­dził takie wła­śnie se­mi­na­rium, któ­re­go te­ma­tem były:

 • Gry logiczne, motywatory, nowatorskie pomoce dydaktyczne;
 • Gry i zabawy ruchowe w treningu Taekwon-Do;
 • System Taekwondix® jako element wspomagania treningu Taekwon-Do dla dzieci w wieku 5-15 lat.

W piąt­ko­wy wie­czór oraz przez całą so­bo­tę, w trak­cie in­ten­syw­ne­go 10-go­dzin­ne­go szko­le­nia, tre­ne­rzy i in­struk­to­rzy z róż­nych klu­bów zrze­szo­nych w Pol­skim Związ­ku Ta­ekwon-Do za­po­zna­li się z ideą sys­te­mu wspo­ma­ga­nia tre­nin­gu Ta­ekwon-Do.

Pro­wa­dzą­cy za­pre­zen­to­wał jak w cie­ka­wy i za­baw­ny spo­sób wpro­wa­dzić do tre­nin­gu różne przed­mio­ty co­dzien­ne­go użyt­ku, takie jak np.: kal­ku­la­to­ry, po­dusz­ki, za­baw­ki, folie, które mogą uroz­ma­icić tre­nin­gi oraz zmo­bi­li­zo­wać i zak­ty­wi­zo­wać ich uczest­ni­ków.

W trak­cie se­mi­na­rium in­struk­to­rzy po­zna­li ponad 100 róż­nych gier i zabaw, które po­dzie­lo­ne zo­sta­ły na:

 1. gry i zabawy orientacyjno – porządkowe
 2. gry i zabawy bieżne
 3. gry i zabawy skoczne
 4. gry i zabawy kopne
 5. gry i zabawy w leżeniu i na czworaka
 6. gry i zabawy siłowe
 7. gry i zabawy rzutne

Na szko­le­nie skła­da­ły się czte­ry bloki te­ma­tycz­ne. W pią­tek wie­czo­rem od­by­ły się pierw­sze trzy­go­dzin­ne za­ję­cia. W so­bo­tę uczest­ni­cy ćwi­czy­li w dwóch jed­nost­kach tre­nin­go­wych. W czwar­tej, ostat­niej czę­ści po­świę­co­nej mar­ke­tin­go­wi, or­ga­ni­za­tor za­pre­zen­to­wał moż­li­wo­ści na­wią­za­nia współ­pra­cy z klu­ba­mi w ra­mach pro­gra­mu.

Autor tak mówi o swoim pro­gra­mie:

„TA­EKWON­DIX® jest to ze­staw kart mo­ty­wa­cyj­nych i edu­ka­cyj­nych, gier kar­cia­nych, gier lo­gicz­nych, gier kost­ko­wych i plan­szo­wych dla naj­młod­szych adep­tów Ta­ekwon-Do. Jest al­ter­na­ty­wą dla bier­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go czasu, może być wy­ko­rzy­sty­wa­ny na obo­zach, zgru­po­wa­niach, czy wy­jaz­dach. Jest także spraw­dzo­nym przez 19 lat sys­te­mem wy­róż­nia­nia i na­gra­dza­nia dzie­ci przez in­struk­to­ra. Pro­gram po­wstał w 1996 roku i sta­no­wi spe­cy­ficz­ną na­gro­dę za trud dzie­ci wło­żo­ny w tre­nin­gi. Jest no­bi­li­ta­cją i uzna­niem dla naj­młod­szych adep­tów.

Tre­ning wy­ma­ga od dzie­ci wiel­kiej sa­mo­dy­scy­pli­ny i kon­cen­tra­cji. Sys­tem daje moż­li­wość ła­god­ne­go przej­ścia do tych za­cho­wań po­przez ra­dość i za­ba­wę. Także w pro­sty spo­sób prze­no­si idee i wie­dzę oraz war­to­ści do domu ro­dzin­ne­go. Dzie­ci prze­no­szą się w świat za­ba­wy, po­zba­wio­ny bru­tal­no­ści. To sztu­ka nauki Ta­ekwon-Do – na we­so­ło!”

Sys­tem TA­EKWON­DIX® jest to do­dat­ko­we na­rzę­dzie dla tre­ne­rów i in­struk­to­rów bar­dzo przy­dat­ne w ich co­dzien­nej pracy z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Sto­so­wa­nie za­pre­zen­to­wa­nych roz­wią­zań zwięk­sza za­in­te­re­so­wa­nie dzie­ci tre­nin­giem Ta­ekwon-Do, kie­ru­jąc ich w stro­nę pasji, za­ba­wy i hobby. Po­przez za­ba­wę wdra­ża rów­nież do nauki do ogól­nie przy­ję­tych norm, za­cho­wań i re­la­cji mię­dzy­ludz­kich.

Już wkrót­ce po­wsta­nie rów­nież stro­na in­ter­ne­to­wa, która sku­pia­jąc tre­ne­rów, ro­dzi­ców i in­struk­to­rów, bę­dzie me­dium do wy­mia­ny do­świad­czeń, zdo­by­wa­nia wie­dzy, or­ga­ni­zo­wa­nia mię­dzy­klu­bo­wych kon­kur­sów dla adep­tów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie.

W se­mi­na­rium we Wro­cła­wiu udział wzię­ło 21 in­struk­to­rów i tre­ne­rów:

Lista uczestników:
LUU

 lp  Imię i nazwisko  stopień  klub
1. Jacek Wąchała VI Dan KS Dragon Janów
2. Zbigniew Semp VI Dan Centrum TKD ITF Wrocław
3. Grzegorz Ozimek IV Dan MKST Bystrzyca Kłodzka
4. Michał Cytryniak IV Dan Centrum TKD Łódź
5. Łukasz Kubiak IV Dan RCSW TKD Fighter TKM Rybnik
6. Artur Osuchowski IV Dan KS Wojownik Kłobuck
7. Artur Romaniuk IV Dan AT Virtus w Łomazach
8. Dariusz Młynarski IV Dan KST Warszawa
9. Małgorzata Rogaczewska IV Dan LSKT Lublin
10. Zdzisław Synoradzki III Dan KS Dragon Janów
 lp  Imię i nazwisko  stopień  klub
11. Roman Lewicki II Dan MKST Bystrzyca Kłodzka
12. Kamil Klimaszewski II Dan CzAT Częstochowa
13. Marcin Szecówka II Dan KS Dragon Janów
14. Maciej Janowski II Dan KST Warszaw
15. Izabela Kurek I Dan LKS Trójka Legnica
16. Tomasz Góra I Dan CzAT Częstochowa
17. Rafał Zjawiński I Dan KS Dragon Janów
18. Jan Łobos I Dan KST Warszawa
19. Grzegorz Undro I Dan KS WAT Wrocław
20. Krzyczka Michał 1 Cup MKST Bystrzyca Kłodzka
21.

 

22.

Śladczyk Dominik

 

Łukasz  Ciężki

1 Cup

 

III DAN

MKST Bystrzyca Kłodzka

 

Radzyński Sportowy Klub Taekwon-do

Wszyst­kie osoby za­in­te­re­so­wa­ne pro­gra­mem i współ­pra­cą za­chę­ca­my do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z Panem An­drze­jem Undro, pod nu­me­rem te­le­fo­nu: +48 601058807 lub po­przez pocz­tę elek­tro­nicz­ną: andrzej.​undro.​wat@​gmail.​com.

Pierw­sza lek­cja ko­le­żeń­ska od­by­ła się w roku 2005 roku. Można o niej prze­czy­tać tutaj:http://​pztkd.​lublin.​pl/​przelrut.​html

Od­by­ło się rów­nież dru­gie szko­le­nie na ten temat. Można o nim prze­czy­tać tutaj: http://​pztkd.​lublin.​pl/​lekUndro.​html

O grze plan­szo­wej Ta­ekwon­dix mo­że­cie prze­czy­tać tutaj: http://​pztkd.​lublin.​pl/​taekwondix.​html

O Au­to­rze pro­gra­mu TA­EKWON­DIX:

Mgr An­drzej Undro IV DAN

Pre­zes i tre­ner Spor­to­we­go Klubu Wro­cław­ska Aka­de­mia Ta­ekwon-Do.

Swoją przy­go­dę ze sztu­ka­mi walki roz­po­czął w 1979 roku, w sek­cji ka­ra­te Ky­oku­shin­kai. W la­tach 1980 – 1986 po­bie­rał nauki Ta­ekwon-Do u in­struk­to­rów ko­re­ań­skich oraz w trak­cie pra­wie rocz­ne­go po­by­tu w Ka­na­dzie, gdzie zdał na I Dan.

Od 1990 roku pro­wa­dzi za­ję­cia tre­nin­go­we, bio­rąc czyn­ny udział w se­mi­na­riach, w tym trzy­krot­nie z twór­cą Ta­ekwon-Do gen. Choi Hong Hi, szko­le­niach, kur­sach, zgru­po­wa­niach, czy za­wo­dach spor­to­wych.

W 1990 roku ,,po­wo­łał” do życia Wro­cław­ską Aka­de­mię Ta­ekwon-Do.

W roku 1996 zdał na IV DAN.

Jako tre­ner wy­cho­wał ponad 50-ciu po­sia­da­czy czar­nych pasów, zna­ko­mi­tych spor­tow­ców – re­pre­zen­tan­tów Pol­ski, mi­strzów Pol­ski, Eu­ro­py i świa­ta.

Wie­lo­krot­nie był na­gra­dza­ny i od­zna­cza­ny przez wła­dze Pol­skie­go Związ­ku Ta­ekwon-Do m.​in. dla naj­licz­niej­szej sek­cji Ta­ekwon-Do w Pol­sce, a także przez Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pre­zy­den­ta Mia­sta Wro­cła­wia oraz Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go.

Współ­two­rzył wiele po­ka­zów i spor­to­wych wi­do­wisk ar­ty­stycz­nych, mię­dzy in­ny­mi:

 • pokaz Taekwon-Do na otwarcie Grand Prix na Żużlu na stadionie Olimpijskim we Wrocławiu,
 • pokaz Taekwon-Do na otwarcie Mistrzostwa Świata Taekwon-do Juniorów w Warszawie,
 • widowisko „Dzieci – Dzieciom” w Hali Stulecia we Wrocławiu na 3000 widzów,
 • widowiska sportowo – artystyczne „Między Niebem a Ziemią Taekwon-do ITF”, wystawionego w Teatrze Polskim we Wrocławiu w 2000 i w 2013 roku.

Był rów­nież or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów spor­to­wych i szko­leń spor­to­wych:

 • Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwon-Do 1994 w Hali Stulecia we Wrocławiu,
 • Mecz Międzypaństwowy Taekwon-Do w wrocławskiej Hali Orbita 2004,
 • Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów we wrocławskiej Hali Orbita w 2008.
 • Organizator szkoleń z zakresu gier i zabaw ruchowych w treningu Taekwon-Do dla instruktorów.

Jest au­to­rem pierw­sze­go na świe­cie ze­sta­wu gier plan­szo­wych i kar­cia­nych oraz lo­gicz­nych wy­ko­rzy­sty­wa­nych w tre­nin­gu Ta­ekwon-Do o na­zwie TA­EKWON­DIX, CODE OF DICES, LA­BI­RYNT i DO.

Or­ga­ni­za­tor wielu spe­cja­li­stycz­nych obo­zów zi­mo­wych i let­nich Ta­ekwon-Do.

Twór­ca au­tor­skie­go pro­gra­mu Dzie­cię­cej Aka­de­mii Ta­ekwon-Do.

Autor ze­sta­wu ćwi­czeń i gier oraz zabaw ru­cho­wych wy­ko­rzy­sty­wa­nych w tre­nin­gu Ta­ekwon-Do dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych.

Ak­tyw­ny do dnia dzi­siej­sze­go.

A.E.T.F. REPORT

Newsletter 1/2015
Breaking Down Barriers

Did you ever wonder how to use a calculator in Taekwon-Do classes? What to do in order your young adepts practice hard the whole training session long, while not losing motivation, and then they leave the hall happily and tell everyone around how great time they spend?

If you would like to split your sides from laughing, to have muscles sores in all your body from hard training, but at the same time you would like to find a way to increase motivation by your pupils and make your Taekwon-Do classes more attractive, you should absolutely take part in a seminar about games and plays, organized and conducted by a specialist in this field – Mr. Andrzej Undro – President and Head Coach of Wroclawska Akademia Taekwon-Do, one of the biggest clubs in Poland.

On 20th-21st February 2015 in the Sport Center “Spartan” at Hallera Street in Wroclaw, Mr. Undro – 4th Degree, conducted such a seminar. There were three main subjects:

 • Logical games, motivators, innovative educational aids;
 • Movement games and plays in Taekwon-Do training;
 • Taekwondix® System as element of Taekwon-Do training support for children at the age between 5-15 years.

 

On Friday Evening and on Saturday, during the 10-hours long training course the coaches and instructors from different schools of Polish Taekwon-Do Association became acquainted with the idea of support the training process.

Mr. Undro presented how to use in a funny and interesting way the products of a daily use, such as: calculators, pillows, toys, foils and many more, in order to enrich the trainings as well as to motivate and vivify better their participants.

During the seminar the instructors learnt over 100 different games and plays, which were divided into following categories:

 1. orientation – order games
 2. running games
 3. jumping games
 4. kicking games
 5. on all fours and to be lying down games
 6. wrestling games
 7. throwing games

The program was divided into four parts. On Friday evening took place the 3-hours long classes. On Saturday the attendees were practicing in another two 3-hours long training units. During the forth, last part, dedicated to marketing matters, Mr. Undro presented to the instructors the ways of cooperation with the clubs.

Mr. Andrzej Undro IV Dan, President and Head Coach of Wroclawska Akademia Taekwon-Do

Author tells about the program in the following way: „TAEKWONDIX® is a set of motivational and educational cards, cards games, logical, board and dice games for the youngest students of Taekwon-Do. This is an alternative for the passive using of free time; it may be used at the camps, trips and other peer or family meetings. The program was established in 1996 and it provides a unique reward for the efforts made by children during the training classes. It is an ennoblement and appreciation of the youngest student. Trainings require from children a great discipline and concentration. The system gives the adepts an opportunity for a smooth transition to those behaviors through the happiness and entertainment. In an easy way it allows also to move ideas, knowledge and values to their family house. The children learn to play games deprived of brutality. It is an art of learning Taekwon-Do in a funny way!”

TAEKWONDIX® presented solutions which increase the interest and engagement of children in Taekwon-Do training while directing the adepts to the side of passion, entertainment and hobby. Through the plays and fun it implements the adepts to learning the general accepted norms, behaviors and interpersonal relationships.

Read more about TAEKWONDIX®

In the seminar in Wrocław took part 21 instructors and coaches.

 #  Name & Surname  degree  club
1. Jacek Wąchała VI Dan KS Dragon Janów
2. Zbigniew Semp VI Dan Centrum TKD ITF Wrocław
3. Grzegorz Ozimek IV Dan MKST Bystrzyca Kłodzka
4. Michał Cytryniak IV Dan Centrum TKD Łódź
5. Łukasz Kubiak IV Dan RCSW TKD Fighter TKM Rybnik
6. Artur Osuchowski IV Dan KS Wojownik Kłobuck
7. Artur Romaniuk IV Dan AT Virtus w Łomazach
8. Dariusz Młynarski IV Dan KST Warszawa
9. Małgorzata Rogaczewska IV Dan LSKT Lublin
10. Zdzisław Synoradzki III Dan KS Dragon Janów
 #  Name & Surname  degree  club
11. Roman Lewicki II Dan MKST Bystrzyca Kłodzka
12. Kamil Klimaszewski II Dan CzAT Częstochowa
13. Marcin Szecówka II Dan KS Dragon Janów
14. Maciej Janowski II Dan KST Warszaw
15. Izabela Kurek I Dan LKS Trójka Legnica
16. Tomasz Góra I Dan CzAT Częstochowa
17. Rafał Zjawiński I Dan KS Dragon Janów
18. Jan Łobos I Dan KST Warszawa
19. Grzegorz Undro I Dan KS WAT Wrocław
20. Krzyczka Michał 1 Cup MKST Bystrzyca Kłodzka
21

22.

Śladczyk Dominik

Łukasz Ciężki

1 Cup

III DAN

 

MKST Bystrzyca Kłodzka

 

Radzyński Sportowy Klub Taekwon-do

 

If you are interested to learn more about the program or establish cooperation within the system we invite to contact directly Mr. Andrzej Undro: e-mail: andrzej.undro.wat@gmail.com.